–  Sản Phẩm bao gồm:

+ Dây cấp nước trong 3.0 m : 01

+ Khoá nước với van đóng mở dễ dàng : 01

+ Bình galon là quả dổi trọng: 01

+ Bình uống màu đỏ: 01

+ Bộ van điều chỉnh: 01